Chủ Đề Được Bàn Luận

Triển Lãm Công Nghệ: Cả Ngày (8:00 - 17:00)

Chương Trình Hội Thảo:

Edit Content
8:00 - 9:00

Check-in & Tham quan triển lãm

8:00 - 9:00
8:50 - 9:00

Giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự

8:50 - 9:00
9:00 - 9:10

Phát biểu khai mạc chương trình

9:00 - 9:10
9:10 - 9:30

Keynote 1: Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững với mô hình hợp tác đồng sáng tạo trên nền tảng dịch vụ WISE-IoT

9:10 - 9:30
9:30 - 9:50

Keynote 2: Xu hướng và cơ hội trong tương lai của thị trường AIoT cho các doanh nghiệp địa phương

9:30 - 9:50
9:50 - 10:10

Keynote 3: Xu hướng công nghệ và tầm nhìn về giao thông thông minh

9:50 - 10:10
10:10 - 10:30

Nghỉ giải lao & Tham quan triển lãm

10:10 - 10:30
10:30 - 12:00

Tham luận: Xây dựng chiến lược kinh doanh trong kỷ nguyên AIoT với mô hình hệ sinh thái đồng sáng tạo cùng Advantech (AIoT Business Co-Creation)

  • Phát triển các ứng dụng cho các lĩnh vực cụ thể với WISE-IoT Core
  • Các giải pháp di động thông minh trong ngành công nghiệp Logistics, iBus và khai thác mỏ
  • Xây dựng các giải pháp AI tiên tiến dựa trên cơ sở dữ liệu lớn (Big Data)
  • Nâng cao năng lực cho điện toán biên AIoT với Advantech Edge+
  • Tầm nhìn và vai trò của VGU trong chiến lược hệ sinh thái cung cấp dịch vụ chuyển đổi số toàn diện
10:30 - 12:00
12:00

Nghỉ trưa

12:00
Edit Content
13:00 - 14:00

Check-in & Tham quan triển lãm

13:00 - 14:00
14:00 – 14:20

Accelerate Smart Manufacturing Transformation with WISE-iFactory

14:00 – 14:20
14:20 – 14:40

Smart Energy Management Solution (Achieve “Net-Zero” Carbon Emissions Goals)

14:20 – 14:40
14:40 – 15:00

Promoting IoT application in the Digital transformation strategy of Metal process industry

14:40 – 15:00
15:00 – 15:20

Advantech Starter package introduction (PHM, ….)

15:00 – 15:20
15:20 – 15:35

Nghỉ giải lao & Tham quan triển lãm

15:20 – 15:35
15:35 – 15:55

M2I and AI - Accelerating Smart Manufacturing

15:35 – 15:55
15:55 – 16:15

LiDAR AI solutions for smart AMR (Automated Mobile Robot)

15:55 – 16:15
16:15 – 16:35

AI vision inspection trend and solutions sharing

16:15 – 16:35
16:35

Phát biểu bế mạc

16:35
Edit Content
13:00 - 13:30

Check-in & Tham quan triển lãm

13:00 - 13:30
13:30 – 13:55

Thành phố thông minh - từ chia sẻ dữ liệu đến mô hình quản trị mới

13:30 – 13:55
13:55 – 14:15

Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững với mô hình hợp tác đồng sáng tạo trên nền tảng dịch vụ WISE-IoT

13:55 – 14:15
14:15 – 14:35

Giám sát xe điện (EV), giao thông thông minh)

14:15 – 14:35
14:35 – 15:00

APTS nền tảng vận hành quản lý phương tiện thông minh tại Vinbus

14:35 – 15:00
15:00 – 15:15

Nghỉ giải lao & Tham quan triển lãm

15:00 – 15:15
15:15 – 15:40

Chuyển đổi số – Chiến lược bảo vệ hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp

15:15 – 15:40
15:40 – 16:00

Chính sách phát triển CNTT Y tế tại Việt Nam

15:40 – 16:00
16:00 – 16:20

Kinh nghiệm xây dựng và triển khai Bệnh viện thông minh

16:00 – 16:20
16:20 – 16:40

Advantech iHealthcare - Đáp ứng quá trình chuyển đổi số trong ngành dịch vụ

16:20 – 16:40
16:40 - 17:20

Toạ đàm bàn tròn chủ đề "Thành Phố Thông Minh""

16:40 - 17:20

Vincent Chang

Managing Director of ASIA and Intercontinental Region - Advantech Co., Ltd

Elvin Ng

General Manager - Advantech Malaysia, IIoT Sector Head - Advantech ASEAN

Đỗ Đức Hậu

General Manager - Advantech Vietnam

Ngô Việt Hải

Sales Director - Advantech Vietnam

Nguyễn Đức Quế

Partner Business Manager - Intel Vietnam

Khổng Minh

Project Manager, Head of Robotics - PHENIKAA Research and Technology Institute (PRATI)

Edwin Teo

Regional Sales Manager, Embedded IoT (ASEAN)

Advantech Singapore

Hoàng Văn Cường

BDM, Cloud IoT - Advantech Vietnam

Nguyễn Đình Trung

KA Sales iFactory - Advantech Vietnam